Foto: Indre Østfold kommune

Sikringshogst i Trippestadlia er ferdig

Hogsten har gått som planlagt og tømmeret vil bli hentet og kjørt vekk fra området så raskt som mulig. 

Av: Indre Østfold kommune

ASKIM: Flere av trærne i Trippestadlia var store og syke og sto for nært bygninger, derfor måtte flere trær felles. Hovedformålet med arbeidet var sikringshogst, men for å få til en naturlig og stabil avgrensning mot gjenstående skog er hogstflata blitt som den er nå. 

Det er utført sikringshogst mot bygninger både i sør og øst. Vi måtte felle noen løvtrær, for å sikre at hogsten av grantrærne ble gjort på en forsvarlig måte. Etter nøye vurderinger valgte vi ikke gjennomhogst. Grunnen til det er fordi skogen er ustabil, og gjennomhogst ville ført til at mange trær hadde veltet i tiden framover. Vi har kun hogd det som var nødvendig, nettopp for å begrense hogsten i området. 

(Saken fortsetter under)

Foto: Indre Østfold kommune

Mer råte enn antatt

Under hogsten ble det påvist mer råte i grantrærne enn antatt. Dette forklarer hvorfor vi har observert flere nye døde grantrær hvert år i dette området etter tørkesommeren i 2018. Dette skogområde består delvis av skrinn mark og er tørkeutsatt. Gran er derfor delvis feil treslag her. Furu trives bedre, og derfor har vi satt igjen furutrær etter sikringshogsten. De skal spre furufrø og på sikt bidra til at ny skog etablerer seg. Det er også satt igjen ett mindre område på hogstflata, hvor det er mer naturlig foryngelse og flersjiktet vegetasjon. Det er også satt igjen løvtrær.

Skogbrukssjef Vegard Aarnes tror det på sikt vil bli et mer variert landskap i dette området, noe som vil være positivt.

(Saken fortsetter under)

ANNONSE

Foto: Indre Østfold kommune

Slik ble arbeidet utført

Hogsten ble utført med stor hogstmaskin, slik at skadene på gjenstående trær ble minst mulig. Det ble også brukt motorsag i forbindelse med fellingen, blant annet for å unngå at flere trær enn nødvendig måtte fjernes på grunn av hogstmaskinen. Tømmeret ble fraktet ut av området med traktor og henger, for at utkjøringen skulle skje skånsom.

Det har vært et stort fokus på at hogsten skulle skje på en så skånsom måte som mulig. Hovedstiene har i minst mulig grad blitt berørt og hogstavfall er forsøkt lagt unna selve stiene. Sikkerheten til alle som går turer i området har blitt i vare tatt blant annet gjennom skilting og vakthold under selve hogsten.

Arbeidet er nå over og tømmeret vil bli hentet og kjørt vekk fra området så raskt som mulig, for å unngå at det skal skje uhell.

(Saken er lånt fra Indre Østfold kommune)

ANNONSE

ANNONSE

De voksne må nå ta mer ansvar

Oliver viste toppfart i Rally Monte-Carlo