Petter Schou, Steffen Ramvik Ekren, Tommy Wilson og Malin Therese Ekren. Foto: Privat

De voksne må nå ta mer ansvar

Den norske skolen er en bærebjelke i velferdssamfunnet. Høyre mener at et trygt og godt læringsmiljø er avgjørende viktig for at man skal få til god læring.

Av: Steffen Ramvik Ekren, Malin Therese Ekren, Tommy Wilson (listekandidater Indre Østfold Høyre) og Petter Schou, ordførerkandidat Indre Østfold Høyre                

Det sikrer et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. Derfor er det urovekkende å lese resultatene fra siste Elevundersøkelse som ble offentliggjort 20. januar. I denne årlige tilbakemeldingen får IØK sine elever anledning til å si sin mening om læring og trivsel i skolen.

(Innlegget fortsetter under)

ANNONSE

Slik kan vi ikke ha det – Høyre kan ikke akseptere at så stor andel av våre elever utsettes for mobbing. Hver mobbehendelse er en for mye. Det psykososiale miljøet til våre IØK elever må nå tas på alvor.

Høyre som skoleparti har nulltoleranse – skolen skal være et trygt og godt sted å være og ingen av våre elever skal måtte gå på skolen med en klump i magen og med frykt! Mobbing er uakseptabelt uansett hvor eller hvordan den foregår!

Indre Østfold Høyre skal jobbe hardt for at mobbetallene reduseres betraktelig i neste periode! Høyre vil at elevene våre skal bli sett, hørt, bli tatt på alvor og tilbys den hjelpen de trenger.

Mobbing er et samfunnsproblem og koster kommunene mange millioner årlig – noen klarer seg, men noen kommer seg aldri ut i arbeidsliv og trenger hjelp og oppfølging i mange år – kanskje hele livet. Derfor er mobbing ikke bare et problem for det enkelte individ som får redusert livskvalitet, men også et stort samfunnsøkonomisk problem.

Det er derfor hjerteskjærende når vi kontaktes av foreldre i vår egen kommune som er fortvilet over at deres barn ikke blir sett eller hørt når de prøver å snakke om mobbesituasjoner.

Hvis IØK skal fremstå som en god oppvekst kommune, en kommune det er verdt å bosette seg i – da kan vi ikke ha slike høye mobbetall.

Her må IØK jobbe enda mer forebyggende, Skolens ansatte, helsetjeneste og foreldre må ha tilstrekkelig kunnskap til å forebygge, avdekke og håndtere mobbing. Foreldre og barn som gir beskjed om mobbing skal bli hørt og det må iverksettes tiltak for å ivareta elevens psykososiale skolemiljø etter Opplæringsloven. IØK må fortsette å styrke arbeidet som allerede gjøres i kommunen på tvers av tjenestene som møter våre barn i hverdagen. Det er også viktig å være klar over at de som mobber også kan ha behov for hjelp og bistand.

Ser man på tallene så må vi erkjenne at også Digital mobbing er økende. Vi må ha engasjerte lærere og foreldre som forstår hva barna gjør på nett. Oppmerksomhet rettet mot digitale ferdigheter og digital dømmekraft kan bidra til å forebygge uønskede hendelser på nett, og det må oppleves at man tas på alvor når hendelser som ikke oppleves som riktige skjer og meldes.

Indre Østfold Høyre skal jobbe hardt for at mobbetallene reduseres betraktelig i neste periode!

Høyre vil at elevene våre skal bli sett, hørt og bli tatt på alvor.

Kjenner du til mobbing – bry deg og meld fra!

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Derfor er denne veien stengt ut mars

Sikringshogst i Trippestadlia er ferdig