Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

For Høyre er barnets beste det viktigste!

Barnehage dreier seg om barn, likevel er det et tema som i altfor liten grad knyttes opp til fokuset på barnas beste. I stedet havner debatten på et nivå som handler om «velferdsprofitt» og privat versus offentlig eierskap.

Av: Kine Tøften, Indre Østfold Høyre.
Viken Høyre Kvinneforum/ Politiske utvalg.

Per Herman Bodahl, Indre Østfold Høyre.
Høyres representant i Livsløpsutvalget.

Det er både unyansert og galt, særlig i vår kommune hvor vi har flest kommunale barnehager, i tillegg er nesten alle private barnehager foreldredrevet eller styrt av ideelle organisasjoner. Når debatten sporer av og handler om prosentandel kommunale versus private barnehager så er det bekymringsverdig for de det gjelder – nemlig barna! Vi må evne å løfte debatten til et nivå hvor barnas beste og deres barnehagehverdag er i fokus.

Nylig vedtok flertallet i kommunestyret at det skal være overvekt av kommunale barnehageplasser Høyre stemte i mot. Kommunen har i dag allerede over 50 % kommunale barnehager. Derfor blir problemstillingen både oppkonstruert og misbruk av tid i kommunestyremøter. Det er langt viktigere saker vi som politikere bør bruke tid på – og bringe til bords for å løse. En ideologisk debatt om andel privat versus kommunalt eierskap tilsidesetter de reelle utfordringene vi er satt til å håndtere.

Indre Østfold kommune har mange flotte veldrevne barnehager, både private og kommunale. Vi har i tillegg menighetsbarnehager, utebarnehager og Steinerskolens egen barnehage. Dette er et mangfold vi bør verdsette og utvikle videre. Posisjonen vil ikke bygge ut Steinerskolen, Høyre ønsker snarere å utvikle konseptet. Ingen barn er like. Mangfold av ulike barnehager gir valgfrihet og det bidrar til målsettingen om full barnehagedekning i kommunen. I tillegg sikrer det innovative tilbud som er tilpasset det enkelte barn og familie. Private barnehager muliggjør full barnehagedekning og private aktører sparer samfunnet for mange penger.

ANNONSE

Høyre er tilhenger av både private og offentlige aktører hånd i hånd. Det viktigste er ikke hvem som eier barnehagen, men kvaliteten og tilbudet. Private barnehager får ikke en krone mer i tilskudd enn kommunale og det stilles krav til antall ansatte og antall pedagoger. For at barnehagebarn skal få den oppfølgingen de trenger, er det viktig med nok kvalifiserte ansatte som kan se dem, gi omsorg og stimulere til lærelyst og utforskertrang. Foreldreundersøkelser viser år etter år at barn og foreldre i private barnehager er mer tilfredse enn de som har barn i kommunale barnehager. Betyr det ikke noe hvordan barnet og foreldrene opplever tjenesten? Jo! Lytt til barna, de ansatte – og til foreldrene.

Barnet tenker ikke på om de leveres og hentes i en privat eller kommunal barnehage. Men de formes av alt som foregår i barnehagen. Det er derfor politikerne ikke må glemme barnets perspektiv; Hvordan er det pedagogiske innholdet? Hvordan er lærings – og utviklingsarenaen utformet utendørs og innendørs? Hvilken kompetanse har de ansatte som møter barna hver eneste dag? Er det nok ansatte per barn som kan dekke barnas behov? Er åpningstidene gode nok så familiesituasjonen kan fungere best mulig for familier med jobb og pendling i vår pendlerkommune? Er det gode nok verktøy som fanger opp det enkelte barnets utvikling? Blir de tilstrekkelig sett og fulgt opp på sitt nivå?

Det som i virkeligheten skal løses og som Høyre er opptatt av er at barna er trygge og lærer gjennom lek. Vi er opptatt av full barnehagedekning, økt bemanning, løpende opptak, fleksible åpningstider og kvaliteten på det pedagogiske innholdet. I korte trekk at barnet og barnefamilien blir møtt best mulig. Dette er temaer som har relevans for barnets opplevelser og erfaringen i barnehagen. Gjennom regulering av bemanningsnorm og styrking av pedagognorm, har Høyre derfor lagt til rette for bedret bemanning. Med Høyre i regjering ble det i tillegg satt av 430 millioner kroner i tiltak som fremmer kvalitet og kompetanse i barnehagen, dette var en dobling fra 2013.

Er det noe som trumfer oppkonstruerte ideologiske debatter mer enn noe annet – så er det nettopp barnets beste og vedtak som treffer deres barnehagehverdag direkte.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Her er brannvesenets råd for å unngå trafikkulykker

Meldte om akutt vannavstenging på hovedledning