Saxe Frøshaug. Foto: Indre Østfold kommune

Større frihet til kommunene i arealplanleggingen

Senterpartiet ønsker å styrke det lokale sjølstyret på bekostning av dagens statlige overstyring. Det er et klart mål for oss at folk gjennom sitt eget lokaldemokrati skal få størst mulig ansvar, frihet og fleksibilitet til å ta avgjørelser som er viktige for sitt eget lokalsamfunn.

Av: Saxe Frøshaug, leder av Senterpartiets nasjonale ordførerforum og stortingskandidat Østfold Senterparti

De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble fastsatt av den første Solbergregjeringen i 2014. Retningslinjene legger stramme føringer for hvordan et lokalsamfunn skal få utvikle seg.

Etter dagens sentrale føringer vil den fremtidige veksten hovedsakelig måtte konsentreres rundt et fåtall steder, mens en svært begrenset del av boligvekst og næringsvekst kan skje på de mindre tettstedene – dette til tross for at stadig flere ønsker å bo slik.

I folketette områder bidrar retningslinjene til et sterkt press på nedbygging av dyrka mark og friområder i nærheten av kollektivknutepunkt, og et stadig større press på allerede overbelastet infrastruktur.

Lokalpolitikernes rom for å avveie viktige hensyn og finne løsninger som er til beste for den enkelte kommune, innbyggerne og for miljøet er dermed blitt for trangt. Dette vil Senterpartiet gjøre noe med.

Før sommeren fremmet vi derfor på Stortinget et forslag om å endre statens planretningslinjer for at spredtbebygde områder i folketunge områder, som f.eks. Indre Østfold, ikke skal tvinges til å sentralisere bosetting, næringsutvikling og tjenesteyting. Det er nemlig helt avgjørende at kommunene fremover sikres et større handlingsrom enn de har i dag. Forslaget fra Senterpartiet fikk dessverre ikke flertall på Stortinget

For å få til en god og balansert utvikling fremover trenger vi et sterkt Senterparti og vi trenger et regjeringsskifte.

Godt valg!

(Leserinnlegg)

Lastebilsjåfør alvorlig skadd i utforkjøring i Spydeberg

Markerte verdensdagen for selvmordsforebygging