Legetilbudet i Trøgstad blir ikke svekket – tvert i mot

Som utvalgsleder for Livsløpsutvalget i Indre Østfold kommune (IØK) ønsker jeg å kommentere noe av det som skrives i leserinnlegg fra Karen Edna Bakkene i Smaalenene, i epost til kommunestyret, og også går «på bygda», rundt fastlegesituasjonen både i Trøgstad og ellers i IØK.

I kommunestyremøtet 20.5. hadde vi sak om fastlegesituasjonen i Indre Østfold oppe, og det ble vedtatt at det skal utarbeides en helhetlig plan for legetjenesten. Denne skal til politisk behandling i løpet av høsten. Rekruttering av nye fastleger er svært vanskelig i store deler av landet. Flere saker i Smaalenenes avis har beskrevet den vanskelige situasjonen også her i IØK, hvor bare en av fem ledige fastlegehjemler ble besatt etter flere utlysninger i vår.

Årsakene til fastlegekrisen er mange og komplekse, men det aller viktigste knytter seg til svært stort arbeidspress for fastlegene etter samhandlingsreformen, med mye administrativt arbeid. Fastlegehjemler omsettes til en betydelig pris, og det er svært krevende for unge leger å ta opp store lån for å kjøpe/overta en fastlegepraksis. Indre Østfold kommune har imidlertid, gjennom nye stimuleringsordninger fra kommunens side, nå snudd denne situasjonen. Dette er godt beskrevet i Smaalenenes avis 30. juli, hvor vi også kan lese om stor økning i antall søkere.

Det er nå tilsatt nye leger både i Hobøl, Ringvoll og i Askim. Legehjemmelen som nå er ledig i Trøgstad har vært lyst ut 3 ganger uten at kvalifiserte søkere har meldt seg. I stedet for å la denne stå ubesatt og bare leie inn vikarer, som er en dårligere løsning for pasienten, har kommunen derfor gått inn og kjøpt hjemmelen. Det er planlagt å etablere et kommunalt fastlegekontor med 2 leger i Trøgstad. Dagens 2 hjemler med privatpraktiserende fastleger fortsetter.

Jeg har stor forståelse for at når etablerte ordninger og arbeidsoppgaver for leger og legesekretærer endres, kan dette være utfordrende for de ansatte, og også for pasientene. Jeg har tillit til at dette håndteres profesjonelt og saklig fra administrasjonens side.

De grep som nå gjøres ved at kommunen går mer aktivt inn i å rekruttere fastleger vil bidra til å sikre at det er tilgjengelig kapasitet nær der folk bor i hele Indre Østfold. Det er det aller viktigste for framtidas legetjenester.

Hilde Kraggerud (SP),
leder i Livsløpsutvalget i Indre Østfold

(Leserinnlegg)

Åpner kanskje ikke mandag heller

Skal ha lengre lørdagsåpent