Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Dom i hyttesaken: Hytteeiere i Sverige tapte karantenestriden

Borgarting lagmannsrett slår fast at karantenekravet for folk som har overnattet på hytta i Sverige, er gyldig. Hytteeierne vurderer å anke til Høyesterett.

NTB-Marius Helge Larsen og Helle Høiness

– Vi er fryktelig skuffet og egentlig litt sjokkerte. Lagmannsretten har valgt å se bort fra tingrettens dom, som ga oss medhold i at det må begrunnes bedre hvorfor det skal være karanteneplikt for oss som eier fritidseiendom i Sverige, sier talsperson Heidi Furustøl i Norske Torpare.

Hun har vært med å organisere søksmålet som hytteeierne har ført mot staten.

Nå vil de vurdere å anke saken til Høyesterett.

– Vi må finlese dommen og se hva vi skal vurdere som neste skritt. Det er naturlig å vurdere en anke, men det er for tidlig å si om vi gjør det nå, sier Furustøl.

Lagmannsretten: Karantenekravet gyldig

Hytteeierne fikk først medhold i Oslo tingrett, men regjeringen anket saken umiddelbart. Og nå har de fått medhold.

– I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at forskriften var gyldig. Det forelå ikke krenkelser av hytteeiernes menneskerettigheter. Inngrepene var forholdsmessige og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi. Inngrepene var heller ikke i strid med EØS-rettens regler om fri flyt av personer, tjenester, varer og kapital, skriver lagmannsretten i sitt sammendrag av dommen.

Rettsstrid

Det er seks hytteeiere som har frontet saken, men de har fått økonomisk støtte til å føre saken fra tusen andre. Hytteeierne har ment at de skal slippe innreisekarantene når de kommer tilbake til Norge etter å ha overnattet i hyttene i nabolandet.

Til sammen er det registrert 12.400 norskeide hytter i Sverige.

ANNONSE

I tingretten fikk hytteeierne medhold i at reglene om innreisekarantene er et inngrep i saksøkernes bevegelsesfrihet og retten de har til respekt for hjem og familieliv.

Lagmannsretten kom altså til motsatt konklusjon.

– Tiltakene lå videre innenfor hjemmelsgrunnlaget i smittevernloven. Det forelå heller ikke andre grunner som tilsa at forskriften var ugyldig. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet ble derfor frifunnet, heter det i sammendraget.

– Helt uvirkelig

Ankesaken om karantenestriden ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i mai.

Furustøl påpeker at hyttene også er et hjem for eierne.

– Jeg tror alle som har blitt utestengt fra hjemmet sitt i ett og et halvt år, vil synes det er forferdelig å ikke kunne vedlikeholde eiendommene sine, men se dem forfalle.

Hun påpeker at mange av hytteeierne bor i trange byleiligheter, mens 90 prosent av hyttene i Sverige ligger i grisgrendte strøk.

– Der kan man hente seg inn under pandemien, og det er bra for den mentale helsen. Det er også tryggere smittevernfaglig å være ute i skogen på torpet sitt, sier hun.

ANNONSE

ANNONSE

Snart klare for å ta i bruk det nye helsehuset

Avslutter skoleåret med kulturskoleuke