ILLUSTRASJONSFOTO

Konseptet frivilligsentral kan komme til å forsvinne!

(Leserinnlegg) Frivilligsentralene og mange involverte slår seg sammen for å sette frivilligsentralens usikre fremtiden på dagsorden.

Fra 2021 vil det være slutt på en vellykket ordning, og starten på en ny epoke med usikkerhet og ukjente konsekvenser. Prosessen ble igangsatt i 2016 med et Stortingsvedtak som del av kommunereformen.

Fra 2017 tok staten bort tilskuddet til frivilligsentralene ved å fjerne retningslinjene med krav om lokal delfinansiering, og å overføre det statlige tilskuddet til kommunene. Dette har gitt mye uro og en dårlig situasjon for mange av sentralene.

Men fra 2021 kommer den største endringen, da skal hele overføringen fordeles på innbyggertall. Dette vil bety ca. kr. 37 per innbygger i tilskudd til kommunen, og det medfører at 70 % av kommunene vil få mindre tilskudd enn i dag. Eksempel: en kommune med 2000 innbyggere får i 2020 kr. 427 000 fra staten og fra 2021 ca kr. 74 000. Og om tilskuddet kommer frem til frivilligsentralene er et enda større spørsmål.

Frivilligsentralene i Indre Østfold kommune har et godt samarbeid med kommunen. Men også Indre Østfold kommune vil bli rammet av nedskjæringer i statlig tilskudd dersom den nye ordningen iverksettes. Indre Østfold kommune vil ikke rammes så hardt av kutt som de minste kommunene, og det er i solidaritet med dem at vi ønsker å få løftet denne saken frem.

Frivilligsentraler er viktige mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker. Minstekostnaden er lønn for den enkelte daglige leder, som samhandler med frivillige, lag & foreninger og kommune for å tilrettelegge for et mangfold av lavterskel- aktiviteter med mer. Frivilligsentralordningen ble innført av Høyre-regjeringen Syse for 30 år siden, og dagens Høyre-regjering har nå muligheten for å redde ordningen.

Et direkte statstilskudd til frivilligsentralene er helt nødvendig for å sikre videre drift og utvikling i tråd med statens Frivillighetserklæring og Frivillighetsmeldingen.  

Tilskuddsendringen i 2017 har ført til nedskjæringer i bevilgningene til mange frivilligsentraler (https://frivilligsentral.no/su) – ekstern lenke

For å sikre at videre drift og utvikling skal skje i tråd med frivillighetens prinsipper er gjeninnføring av statstilskuddet til frivilligsentralene svært viktig. Norges Frivilligsentraler har på forespørsel fra flere stortingskomiteer utviklet et forslag til ny fordelingsmodell, og levert denne til regjeringen. Vi mener denne vil gi løsningen på utfordringene for alle involverte parter.

ANNONSE

Det er ennå ikke for sent. Daglige ledere, frivillige, brukere, pårørende, andre organisasjoner og interesserte har samlet seg på facebook for å vise viktigheten av å ha frivilligsentraler, og konsekvensene av tilskuddsendringen som kom i 2017 og som helt skal opphøre fra 2021.

Bli med på Facebook-gruppen Redd frivilligsentralane! (ekstern lenke) inviter andre og del din historie! Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.

Jan Terje Kristiansen, 
Daglig leder Hobøl Frivilligsentral

Bodil Flobakk,
Daglig leder Spydeberg Frivilligsentral

Lill Pedersen,
Daglig leder Askim Frivilligsentral

Cathrine Myhre,
Daglig leder Mysen Frivilligsentral

Synnøve Buer,
Daglig leder Trøgstad Frivilligsentral

ANNONSE

Traff tunneltaket

Trafikkulykke på Damholtveien