Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Det skal være trygt og godt å bli eldre i Marker

Marker Arbeiderparti vil ha en trygg hverdag for de eldre og tilrettelegge for at innbyggerne får rett tjeneste til rett tid.

Av: Anita Kehus, Alison Hermanseter, Mina Berger, listekandidater Marker AP

I tiårene fremover vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig. I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-1 står det at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. I §3-2a står det at kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Derfor vil Marker arbeiderparti jobbe for at vi får fullført siste steg i omsorgstrappen som er heldøgns bemannede omsorgsboliger.

I Marker forventes en økning i andel av personer med demens på over 125% i løpet av de neste 30 årene. Fra 2,89% i dag til 5,77% av befolkningen i 2050 (demenskartet.no). I Marker kommune må vi utvikle tjenestene for å møte den forventede utfordringen.

ANNONSE

For å møte disse utfordringene må vi også sørge for flere sentrumsnære leiligheter for eldre slik at de som ønsker det kan bo lengre hjemme. Marker arbeiderparti ønsker å møte dette med flere hender slik at vi kan drifte god hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi. Dette kan øke brukernes trygghet, sikkerhet, selvhjulpenhet og livskvalitet i eget hjem.

Vi ønsker at de som selv ønsker en 100% stilling i pleie og omsorgsyrkene i Marker skal få tilbud om dette. På den måten kan vi rekruttere og opprettholde gode fagmiljøer.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Syver (23) spilte trekkspill med D.D.E.

Bråtabrann sin første konsert er gjennomført