Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Det skal være trygt og godt å bli eldre i Marker

Marker Arbeiderparti vil ha en trygg hverdag for de eldre og tilrettelegge for at innbyggerne får rett tjeneste til rett tid.

Av: Anita Kehus, Alison Hermanseter, Mina Berger, listekandidater Marker AP

I tiårene fremover vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig. I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-1 står det at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. I §3-2a står det at kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Derfor vil Marker arbeiderparti jobbe for at vi får fullført siste steg i omsorgstrappen som er heldøgns bemannede omsorgsboliger.

I Marker forventes en økning i andel av personer med demens på over 125% i løpet av de neste 30 årene. Fra 2,89% i dag til 5,77% av befolkningen i 2050 (demenskartet.no). I Marker kommune må vi utvikle tjenestene for å møte den forventede utfordringen.

ANNONSE

For å møte disse utfordringene må vi også sørge for flere sentrumsnære leiligheter for eldre slik at de som ønsker det kan bo lengre hjemme. Marker arbeiderparti ønsker å møte dette med flere hender slik at vi kan drifte god hjemmesykepleie, hjemmehjelp, hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi. Dette kan øke brukernes trygghet, sikkerhet, selvhjulpenhet og livskvalitet i eget hjem.

Vi ønsker at de som selv ønsker en 100% stilling i pleie og omsorgsyrkene i Marker skal få tilbud om dette. På den måten kan vi rekruttere og opprettholde gode fagmiljøer.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

Syver (23) spilte trekkspill med D.D.E.

Bråtabrann sin første konsert er gjennomført