Kari-Mette Fjell. Foto: Linda Andresen

Takknemlig for at det lokale tilbudet inkluderer menn

Vold i nære relasjoner er ofte tabubelagt og vanskelig å erkjenne om man er den som er utsatt. Støtteapparatet rundt kvinner og barn som opplever overgrep har over lengre tid vært godt belyst.

Både nasjonalt og regionalt har man sørget for å spre informasjon for å synliggjøre ressursene som finnes. Antall kvinnelig voldsutsatte knyttet til vårt lokale krisesenter, bekrefter at informasjonskampanjene rettet mot denne brukergruppen fungerer og når ut til de som trenger det.

Når det gjelder vold i nære relasjoner så er imidlertid ikke dette noe som enestående rammer kvinner og barn. Menn kan også leve i voldelige forhold, og uavhengig av kjønn så er dette en relasjon det er vanskelig å frigjøre seg fra. I lov om kommunalt krisetilbud fra 2010 står det spesifikt at alle skal ha et tilbud.

Så fra 2010 har Indre Østfold kommune kjøpt denne tjenesten for menn av Fredrikstad kommune. Når avtalen gikk ut i 2021 ble det imidlertid etablert et lokalt tilbud.

Kari-Mette Fjell ved Indre Østfold Krisesenter er takknemlig for at det lokale tilbudet også inkluderer menn.

– Undersøkelsen Agenda Kaupang som ble gjennomført i 2012 bekreftet at nærhet til hjemmet er avgjørende når behovet for hjelp eller bistand melder seg. Antall brukere dropper vesentlig når hjelperessursene er en mil eller mer ifra hjemmet. For Indre Østfold sin del ville vi risikert at 50% av mennene eller flere, ikke ville oppsøkt bistand, forteller Fjell.

ANNONSE

– Vi skal trygge og beskytte

Indre Østfold Krisesenter er et akutt tilbud. Det er et trygt midlertidig botilbud for de som lever med vold i nær relasjon og trenger beskyttelse. De har samtaletilbud for voldsoffer, men også for deres pårørende eller støtteapparat. Hver bruker får egen primærkontakt som bistår i prosessen til å ta tilbake råderetten i eget liv.

De uformelle tallene viser at det var tre ganger så mange menn fra Indre Østfold som fikk et botilbud i 2022, sammenlignet med når tjenesten ble levert av Fredrikstad kommune. Årsaken til dette kan være så mangt, men nærhet til for eksempel skole eller barnehage evt annen familie eller støtteapparat kan være medvirkende. Ferske tall bekrefter nettopp dette, siden cirka 12% av brukerne hos Indre Østfold krisesenter i 2022 var menn.

Nylig ble det presentert to rapporter, en omfangsundersøkelse og en om de samfunnsmessige kostnadene om vold i nære relasjoner. 3% menn er utsatt for alvorlig partnervold, og vold i nære relasjoner koster 92,7 milliarder hvert år.

– Vi er et tilbud utelukkende for voldsutsatte, og vi er eneste instans som ikke er i en meglerrolle. Vi skal trygge og beskytte den utsatte og ikke overgriper. Vårt utgangspunkt er at vi skal tro på historien, men av erfaring ser vi at fornærmede i stor grad underdriver overgrepene. Vold kan være en engangshendelse, men vi ser at mange har en livslang erfaring med det, noe som gir en sårbarhet for vold videre. Hovedvekt av brukerne har levd med vold i minst fem år eller mer.

Kapasiteten nærmer seg et maksimum så når det i budsjettforhandling hos Indre Østfold kommune i desember 2021 ble vedtatt et påbygg/herrefløy så var gleden stor. Dette påbygget har imidlertid latt vente på seg og i budsjettet som ble vedtatt for 2023, var utbygging ikke lenger med. Årsaken til dette vites ikke, men behovet for mer plass er opplagt.

ANNONSE

Et godt årsmøte i Østfold Arbeiderparti

– NM-helgen var slitsom, men kjempegøy!