Kjerstin Wøyen Funderud og Ole André Myhrvold. (Pressefoto)

En stemme til Senterpartiet er en stemme til Østfold

Østfold trenger en ny regjering som sørger for å se Østfolds interesser. Senterpartiet går til valg for å gi landet en ny regjering. En regjering som ser hele landet, og hele Østfold.

Av: Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant, Østfold Senterparti og Kjerstin Wøyen Funderud, 2. kandidat, Østfold Senterparti

En regjering som prioriterer å sikre nasjonalt eierskap til naturressursene, lokal verdiskapning og en god lokal og nasjonal beredskap. Vi mener at nasjonalstaten er den beste rammen for en velfungerende velferdsstat.

Dersom vi får plass på Stortinget og Senterpartiet får tillit til å styre, vil vi bidra til å løfte grupper med lave og middels inntekter og bruke politikken til å prioritere områder som har ekstra utfordringer enten det er i by eller bygd. Vi må bruke politikk for å bremse og snu sentraliseringa som regjeringen og FrP har gjennomført i offentlig sektor de siste åtte årene. Tjenestene må ta utgangspunkt i folks behov. Senterpartiet er opptatt av at en ny regjering må vise lokalsamfunn og innbyggerne større tillit. Statlig detaljstyring må reduseres.

Aktiv og langsiktig bruk av naturressursene og økt foredling i Norge er en forutsetning for økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og levende lokalsamfunn over hele landet. Skal velferdssamfunnet fungere må det være en balanse mellom plikter og rettigheter. Vi må ha flere folk i arbeid og samtidig sikre et seriøst og trygt arbeidsliv. En ny regjering må ha som mål at den jevne nordmann får et lavere skatte- og avgiftstrykk.

ANNONSE

For Østfold vil vi blant annet jobbe for:

  • Oppløse Viken
  • Redusere utgiftene til de som må pendle.
  • Sikre rimelig strøm til folk og industri ved å redusere el-avgifta og si nei til nye eksportkabler.
  • Sikre og utvikle Østfold-industrien blant annet ved å beholde ordningen med CO2-kompensajon.
  • Styrke helse, omsorg, skole og forebygging gjennom bedret kommuneøkonomi for kommunene i Østfold.
  • At folk føler trygghet i eget lokalsamfunn. Politet skal være nær folk, derfor vil vi styrke politiberedskapen og – tjenestene.
  • Redusere avgiften på biodiesel, og ha en klimapolitikk som virker uten å øke forskjellene.
  • Si nei til nye tvangssammenslåinger av kommuner.
  • La Avinor overta Rygge sivilie lufthavn, si nei til 3. rullebane på Gardermoen.

(Leserinnlegg)

ANNONSE

To personer pågrepet i væpnet politiaksjon i Halden

Støtter at Avinor bør kjøpe Rygge sivile lufthavn