Kine Camilla Tøften. Foto: Privat

Høyre løfter fokuset på kvinnehelse

Under Høyres landsmøte ble det gjort en rekke kvinnepolitiske vedtak som setter familie, barn og helse sterkere på kartet. Særlig kvinnehelse har fått et ekstra løft ved bla å programfeste økt forskning på sykdommer relatert til kvinner, bla annet fødselsdepresjon. 

I tillegg vil Høyre utvikle flere pakkeforløp for å gi pasientene mer helhetlig behandling og prioritere kvinnesykdommer spesielt i dette arbeidet.

  • Av: Kine Tøften – Indre Østfold Høyre, Representant i Viken Høyre Kvinneforum og Viken Høyres Politiske utvalg.

Men helse handler om så mye mer enn sykdom. Skal man opprettholde en god helse må flere arenaer i livet være tilrettelagt på en sunn og god måte. Denne helheten er Høyre opptatt av!

Tilrettelegging av arbeid, familiesituasjon og omsorg for egne barn

Vi vet at det er størst andel kvinner som jobber innen helse – og omsorgstjenester. Høyre ønsker derfor å fortsette å legge til rette for alternative turnusordninger. Et trygt og fleksibelt arbeidsliv er en god forutsetning for å kombinere familiesituasjonen og egen omsorg for barn i en hektisk hverdag.

Forskningen viser tydelig at barnas første leveår setter varige spor inn i voksenlivet. Høyre vil at kommunene må ha mer fleksibel åpningstid i barnehagene tilpasset folks ulike arbeidsmønster. På denne måten kan arbeid og omsorgen for barna ivaretas best mulig.

Øke fleksibiliteten til familien
For Høyre er det viktig at familien selv har myndighet til å ta valg som er best for deres situasjon, derfor ønsker Høyre en evaluering av tredelingen av fødselspermisjonen og konsekvensene det har for familiene og samfunnet, og ved behov gjøre justeringer for å sikre økt fleksibilitet for familiene.

Høyre vil også øke fleksibiliteten ved utbetaling av foreldrepermisjonspenger, slik at man kan ta ut en lavere andel enn 80 prosent, men ha lengre permisjonstid. Høyre vil fjerne kontantstøtten, men innføre en ventestøtte til foreldre som venter på å få barnehageplass. For mødre som føder etter termin er det også viktig å gi rettigheter til å utvide permisjonstiden.

ANNONSE

Høyre vil legge til rette for at flere kan få barn i studietiden gjennom å tilby mer fleksibilitet i studieløpene, bygge flere studentboliger for familier og ytterligere øke studiestøtten til studenter med barn. Høyre vil også øke både omgjøringsstipendet og lånekassens lånetid for studenter som får barn i under studietiden.


Bedre oppfølging under svangerskap
Høyre er opptatt av å sikre et trygt og kompetent fødetilbud i hele landet og at fødende med over 90 minutters reisevei følges av jordmor, slik de har krav på. Det er også viktig at kvinner får en bedre oppfølging ved komplikasjoner under svangerskapet og etter spontanaborter. Dette er en sårbar fase mange kvinner går gjennom. Høyre vil sikre bedre oppfølging og hjelpeapparat i forbindelse med svangerskap og barseltid for å forebygge og behandle fødselsdepresjon. Høyre vil at dagens abortlov skal ligge fast. Høyre vil tillate NIPT-test i privat regi, i tråd med faglige retningslinjer, for alle gravide, og sørge for at gravide som har rett på fosterdiagnostikk, får tilbud om NIPT-test i regi av det offentlige.

Styrke jordmortjenesten i kommunen
Høyre vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødre et større ansvar for å sikre kvinner god helse, der jordmødre bidrar gjennom mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking. Høyre vil også åpne for at helsesykepleiere og jordmødre med relevant utdanning kan rekvirere alle typer prevensjon også til kvinner under 16 år.

En stemme til Høyre under høstens valg – vil gi en stemme som styrker kvinners helse på flere arenaer!

(Leserinnlegg)

ANNONSE

Ferdig vaksinert i løpet av september

Biltrøbbel stoppet Oliver Solberg fra karrierens første proffseier i Belgia