Kenneth Johannessen. Foto: Indre Østfold kommune

Avgjørende for pasientsikkerheten

I disse dager jobbes det på spreng for å sluttføre andre kvartalsrapport for Indre Østfold kommune. Kvartalsrapporten vil vise hvordan økonomisk status etter et halvt års drift inn i 2021 ser ut.

  • Saken er lånt fra Indre Østfold kommune

I tillegg vil rapporten beskrive status og situasjon rundt en rekke andre forhold i storkommunens drift.

Rapporten skal behandles politisk i september måned.

Allerede nå kan imidlertid kommunaldirektør for Helse og velferd røpe at kommunens nye kvalitets- og avvikssystem ser ut til å fungere godt.

– Et velfungerende kvalitetssystem er avhengig av at avvikssystemet fungerer, det vil i praksis si at ansatte melder avvik når de erfarer ulike forhold i driften. Det er helt avgjørende for pasient- og brukersikkerheten, sier Johannessen.

Eksempler på områder det meldes avvik på er medikamenthåndtering, fall hos eldre, manglende rutiner også videre.

– Vi har jobbet mye med å få en kultur hvor ansatte tør å melde avvik.

At ansatte melder avvik, er den eneste måten en stor organisasjon kan få åpenhet rundt driften på og få satt i gang forbedringsprosesser – både strukturelt og på den enkelte sak.

– Vi har en målsetting om 1-2 avvik per årsverk i Helse og velferdstjenestene i Indre Østfold kommune. Vi er veldig glad for at kommunens nye kvalitetssystem fungerer og det ser ut til at vi er på god vei til å lykkes med å få ansatte til å melde avvik, sier Johannessen.

ANNONSE

Vi ser ofte at Fylkeslegen etterspør dette når de er på tilsyn hos kommunene. I flere av de gamle kommunene, ble det påpekt utfordringer ved at det ikke ble meldt avvik i tjenestene.

– Dette henger sammen med to ting, at kommunen har et fungerende system og at kommunen etablerer en kultur hvor det å melde avvik ikke blir sett på som noe negativt, sier direktøren for Helse og velferd.

Mange vil kanskje tenke at avvik er et uttrykk for at noe ikke fungerer, og at mange avvik derfor betyr at ting ikke går så bra?

– Det er faktisk helt motsatt, sier Johannessen.

I en stor organisasjon, hvor det jobber flere tusen mennesker i en døgndriftsbasert tjeneste, vil det alltid oppstå situasjoner hvor det potensielt kan være avvik.

Dersom disse ikke løftes opp og kommer videre i systemet, har man ingen mulighet for å sette inn målrettede tiltak på de områder som utpeker seg. Organisasjonen har da ingen oversikt over områder som er kritiske og som det er viktig at man fokuserer ekstra på.

For eksempel ser vi at det innen medikamenthåndtering ofte meldes avvik. Mange av disse kan være små og ufarlige, men gjennom å rapportere disse har vi en god oversikt over hvordan status er på dette området og vi kan målrette opplæring og fokus rundt det vi ofte ser er utfordringen. Hadde disse avvikene ikke blitt meldt, hadde vi ikke hatt noen kunnskap om tingenes tilstand på området. Det er når en organisasjon ikke har avvik, at varsellampene skal blinke rødt, avslutter Johannessen.

(Ekstern sak fra Indre Østfold kommune)

ANNONSE

ANNONSE

Fortsatt kontroll med strømprisene

Arbeiderpartiet vil oppløse Viken