Kathrine Hestø Hansen (t.v) og Cecilie Agnalt. (Arkivfoto: Adrian Sellstrøm/ Glenn Thomas Nilsen)

Ta vare på flyktningehistorien

Som kommune nær svenskegrensen har Indre Østfold en rik historie både når det gjelder flyktninger og forsvarsverk. Vi ser mulighetsrommet for å sette flyktningehistorien og våre gamle forsvarsverk/fort i inn i en større sammenheng av muligheter.

Utgangspunktet for dette er lokaliseringen av Høytorp fort og Trøgstad fort. Ved å utvikle disse fortene, ser vi større muligheter og potensialer enn bare arbeid med radikalisering, ekstremisme og holocaust isolert sett. Her kan i tillegg kommunen utvikle et bredt spekter av tilbud til beste for barn og ungdom i og utenfor Indre Østfold kommune, samtidig som kommunen styrkes som turistdestinasjon og det skapes lokale arbeidsplasser. 

Belyst gjennom figur under synliggjøres potensialet som ligger i fortene, og hvordan stedsutvikling, kultur og bærekraftig utvikling henger sammen. Figuren viser at en utvikling av fortene kan lede til økt turisme, økt sysselsetting og økt inkludering. Gjennom denne tankegangen vil vi ikke bare få et sted der hver elev kan få en engangsopplevelse knyttet til radikalisering, men vi kan for utsatte grupper lage et helhetlig tilbud som inkluderer utdanning (alternativ læringsarena sammen med Mysen vgs) og mulighet for deltidsjobb. Slik vil ungdom som er i ferd med å falle utenfor få et bredt lokalt tilbud som vil gi langt større sjanse for at de ikke radikaliseres. Et slikt tilbud som vi kan utvikle på våre fort kan også fort bli et mål for andre skoler på Østlandet både i form av dagsturer, leirskole o.l.

 Det finnes i dag ikke noe tilsvarende tilbud og senteret vil derfor kunne bidra til å motvirke radikalisering i et langt større område enn bare i egen kommune. Samtidig bidrar denne tankegangen til å sette Indre Østfold på kartet, det skapes aktivitet og lokale arbeidsplasser, og fortene vil bli brukt langt mer aktivt enn i dag.

Skolene i Indre Østfold benytter lokale opplæringsmuligheter for å sikre opplæringen i kompetansemål som omhandler radikalisering, ekstremisme og holocaust. Det er planlagt betydelige oppgraderinger av Trøgstad Fort og Høytorp Fort med blant annet et flyktningesenter på Trøgstad Fort. Trøgstad Fort har gjennom frivillighet organisert elevturer på ungdomstrinnet som har gått flyktningeruten gjennom Trøgstad og inn I Sverige. Det har vært samarbeid med jødisk museum I Oslo og Forsvarsmuseet i Oslo. Det planlegges i dag å legge inn et undervisningsopplegg gjennom den kulturelle skolesekken der lokale historielag bidrar med å utarbeide undervisningsopplegg som skolene gir elever på 9. trinn, i tillegg til lokale krigsminnessteder som skal besøkes. 

Et tverrfaglig opplegg på Trøgstad Fort og Høytorp fort vil gi elevene dypere lokal kunnskap om 2. verdenskrig og hvordan mennesker i lokalmiljøet ble drevet på flukt av nazistene. Det var jøder, motstandsfolk og andre utsatte grupper i samfunnet som flyktet til Sverige. I Oslo er det også mulig å bruke 22. Juli-senteret i regjeringskvartalet og Holocaustsenteret.

Vi ser at radikalisering og utenforskap igjen kan føre til økt grad av rasisme og ekstremisme. Mange av dagens elever husker 22. Juli i Norge, og hver enkelt elevs opplevelser rundt dette, og konsekvensene av angrepet i ettertid sitter fortsatt i elevenes hukommelse. Likeledes er også mange av dagens ungdommer kjent med konsekvenser av radikaliseringen som har vært på fremmarsj i Europa og i Norge, og at ungdommer har reist til Syria og rekruttert seg til IS. Ettersom elevene har et «nært» forhold til dagens radikalisering og ekstremisme, og mange har opplevd det tett på kroppen mener vi at dette tilbudet på en god måte ivaretar både målene i læreplanen og en forebyggende funksjon. 

ANNONSE

I tillegg legges det opp til et tett samarbeid med frivillighet i Indre Østfold Kommune og kultur for å gjennomføre Flyktningeruten fra Trøgstad til Sverige. Dette opplegget legger opp til at elevene går deler av ruten, møter lokale tidsvitner, og får kunnskap om menneskers flukt fra nazistene under 2. verdenskrig. 

Som nevnt innledningsvis ligger det et stort potensial i å kunne utvikle Høytorp fort og Trøgstad fort til samlingssted for kultur, næringsliv og inkluderende alternative opplæringsarenaer for elevene. (Lik prosjektet på Vikersund hvor elever som står i fare for å ramle ut tas inn i praktisk arbeid). Forebyggende arbeid mot ungdom kan skje gjennom tilbud til elever som er i risikogruppen for radikalisering og ekstremisme ved aktivisering på fortene.

Cecilie Agnalt og Kathrine Hestø Hansen

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Nå går denne 1000-lappen ut

Oslo-folk uønsket på Østfoldbadet