God krisehandtering?

Helseminister Bent Høie hevder at norske kommuner bruker coronakostnader som unnskyldning for dårlig styring av egen økonomi.

Norsk erfaring med økonomisk krisehandtering er heldigvis ikke så stor. I 1945 var bygninger og produksjonsutstyr nedslitt, men ved stor egeninnsats og god hjelp fra allierte, kom vi etter hvert på fote igjen. Verre var etterdønningene etter krakket i 1929 som ble «løst» med en uheldig finans- og økonomisk politikk. I 1931 gikk 6,5 millioner arbeidsdager tapt i Norge på grunn av arbeidskonflikter. Statens inntekter falt med 15%, og daværende regjering fra Bondepartiet, med kun 25 av 150 plasser i Stortinget, valgte å spare seg ut av krisa. Det førte til sult og nød, tvangsauksjoner, forbitrelse og klassehat som levde helt opp mot 1970-tallet. Etter dette har motkonjunkturpolitikk vært eneste mulige vei for å løse de store kriser.

John Maynard Keynes tanker om en ekspansiv budsjettpolitikk som medisin mot økonomiske kriser, ble god latin midt på 1930-tallet. I Norge fikk vi nytte av disse tankene ved kriseforliket mellom Bondepartiet og Arbeiderpartiet i 1935, hvor omsetningsavgift for første gang ble brukt som virkemiddel. Finansiering av den største delen av pakka skjedde dog ved lån i utlandet.

Dermed er det historiske gods regjeringa Solberg står i, nevnt. Velferdsstaten er gradvis bygd opp, og innbyggerne har påtatt seg økonomiske forpliktelser som krever god inntekt og god likviditet. Ved vedvarende svikt på inntektssida, går ikke kabalen opp.

Den sterkeste opplevelse jeg har hatt som lokalpolitiker, er å se hvor marginal kommunenes økonomi er, og å oppdage hvor sårbar kommunene er for negative økonomiske hendelser. Indre Østfold kommune har et budsjett på godt over 3 milliarder, og har 3500 mennesker i arbeid. Politikernes vedtak berører skoler, sykehjem, mennesker med utfordringer av mange slag. Vi vet med sikkerhet at nye og store utfordringer vil komme. I denne store virksomheten er, etter mitt skjønn, det økonomiske handlingsrommet alt for lite. Når ei hundreårskrise oppstår, så blir dette svært krevende. Vi har ingen soliditet som kan berge oss igjennom, men må treffe tiltak som vil gå ut over innbyggerne liv hvis kostnadene skal tas på vår hånd.

Jeg skriver disse linjene i undring over helseminister Høies ukloke angrep på kommunenes økonomistyring. Den vanligvis sindige Høie har bidratt til kloke avgjørelser ved regjeringas handtering av krisa. Han burde holde seg for god til å rakke ned på kommunene i ei krevende tid.

Øystein Østre
Senterpartiet

(Leserinnlegg)

Stoppet uten gyldig førerkort

Regjeringen vil øke bøtene for mobilbruk i bil