Forvirring med fakta

Årets vann-og avløpsregning for deler av kommunen skal behandles på nytt i neste kommunestyremøte. De tall og beregninger som forelegges innbyggerne fra Høyres side er ikke komplette. Debatten blir ikke bedre av det.

Ved avviklingen av Ahsa som interkommunalt selskap, måtte det tas en avgjørelse på hva som skulle gjøres med innestående kapital. Loven som regulerer fellesområder i kommunen, setter begrensninger på hvor lenge beløp kan stå ubenyttet. Jeg antar at dette bidro sterkt til at 12 millioner kroner ble fordelt på eierkommunene etter eierandel. For Askims del betød det at 9,54 mill kroner ble tilbakeført, slik at siste termin for 2019 ble dekket inn. I gjennomsnitt sparte hver abonnent ca 1900 kroner på dette, mens de største abonnentene sparte betydelig mer. Dermed var kassa for fellesområde vann-og avløp tom, og kalkyler for å bygge opp kapital på nytt måtte gjøres. Høyre har så langt valgt å la denne kunnskapen hvile.

Tar Høyre feil på alle punkter? Måten vannforbruk ble beregnet på for Askims del i 2020 ble endret fra boareal slik det har vært gjort i flere tiår, til matrikkelens opplysninger om areal og boenheter. Her fulgte kommunestyret for dårlig med i timen, og fikk ikke med seg hvilke utslag det kunne gi. I etterpåklokskapens lys må vi gi Høyre rett i at gammel beregningsmåte burde vært brukt også for 2020, selv om den er like urettferdig som bruk av matrikkel.

Året 2020 er en overgang både for administrasjon og politikere i Indre Østfold kommune. Vi må akseptere at ikke alt klaffer i et slikt år. For politikere i opposisjon er det alltid viktig å synes, uavhengig av politisk farge. Enkelte saker hører hjemme i lokalavisa, mens andre saker kan løses med en rask telefon til administrasjonen. Et fromt ønske må være at opposisjonen bruker denne muligheten slik at marginale saker får sin løsning uten at for mye verdifull arbeidskraft går tapt. Tid er en verdifull gave som må brukes med omtanke. Når vannmålerne er i hus kan vi rette blikket framover, og ta tak i større utfordringer.

ANNONSE

Øystein Østre (Sp)

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Forskjellsbehandling er ikke alltid negativt

Strikkedugnad for et varmere samfunn