Tom Henriksen. (Foto: Privat)

Den siste tiden har vist oss at hjemmeskole er et alternativ

I Norge er det et krav at barn skal ha opplæring, og det er foreldrene til barna som må beslutte om dette best imøtekommes på offentlig skole, privat skole eller hjemmeskole. I grunnskolens informasjonssystem er det rapportert at 226 barn i inneværende skoleår mottar hjemmeundervisning.

Jeg ser det som en selvfølge at offentlige og private skoler likebehandles økonomisk. Pengene skal følge eleven, uavhengig av om eleven går i offentlig eller privat skole. Slik blir eleven en inntekt for skolene, og det blir større likebehandling mellom private og offentlige skoler. Alle kostnader, også hus- og investeringskostnader, må legges til grunn for tilskuddsberegningen. Elever som på grunn av særskilte behov trenger større ressurser, vil følges av et tilsvarende tilskudd.

Foreldre som av ulike grunner som for eksempel mobbing, og som ønsker å undervise barna sine hjemme, skal selvsagt ha full frihet til dette. Jeg ønsker at vi som samfunn skal legge til rette for at hjemmeundervisning skal være enkelt og tilgjengelig, og vil se på mulighetene for å lage egne opplegg som tilbys foreldre som en frivillig støtte. Den offentlige finansieringen skal fortsatt følge eleven, og utbetales foreldrene ved semesterstart. Hjemmeundervisning skal være under kommunalt tilsyn.

Dette tilsynet skal imidlertid være basert på objektive, faglige kriterier, og ikke gi rom for skjønnsmessige vurderinger av ideologisk karakter.

Selv om ingen kunnskapsformidling er verdinøytral, skal læreren i alle sammenhenger tilstrebe å gi elevene en bred og faktabasert undervisning som stimulerer til nysgjerrighet og refleksjon. Teorier må ikke presenteres som dogmer, og alternative paradigmer skal både presenteres og utforskes. Elevene bør for eksempel gjøres grundig kjent med alternativer til evolusjonsteorien, og oppmuntres til å utfordre alle rådende paradigmer innen forskning og undervisning.

Tom Henriksen
Fylkesleder PDK Viken

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

Stortinget reverserer planlagt sammenslåing av domstoler

Åpner igjen 15. juni