Fikk gjennomslag: Indre Østfold-delegasjonen ved Viken Høyres landsmøte, fra v. Daniel Aluku, Kine Camilla Tøften, Hilde Borger, Ingjerd Schou, Thor Hals og Erik Unaas (foto: Cecilie Lindgren).

Viken Høyre vil ha flere tog på Østre linje

LESERINNLEGG: Viken Høyres årsmøte sist helg gjorde mange resolusjonsvedtak til beste for Indre Østfold.

  • Grensekryssende jernbane: At Viken skal være en pådriver for bedre grensekryssende jernbaneforbindelser, slik at gods kan transporteres inn i Norge på jernbane og tungtransporten på vei kan reduseres.
  • To tog i timen til/fra Mysen: At InterCity-utbyggingen i Østfold blir gjennomført etter planen med fire avganger i timen fra Fredrikstad til Oslo, to avganger i timen fra Halden til Oslo, og to avganger i timen fra Oslo til Mysen. Nødvendige midler må settes av i NTP 2022-33.
  • Felles billettsystem: Ha et felles billett- og sonesystem som inkluderer hurtigbåt som kollektivtransport.
  • Flere ladestasjoner: Sikre god tilgang av ladestasjoner i hele fylket, som har fremtidig utforming og kapasitet til å imøtekomme et stadig økende antall nullutslippskjøretøy.
  • E18 Vinterbro – Retvedt: At E18 Øst ferdigstilles som en firefelts motorvei i henhold til NTP.
  • At ny RV19 i Moss blir gjennomført på en måte som leder trafikken bort fra Moss sentrum.
  • At Oslofjorden, med sidefjorder, systematisk videreutvikles som en transportåre for nullutslippsfartøy både for kollektivtrafikk og varetransport.
  • Sette i gang en forsøksordning med utbygging og vedlikehold av statlige – og fylkeskommunale veier gjennom reklamepenger i form av plakater og boards.
  • Sikre god fremkommelighet for buss og tilgjengelighet til kollektivknutepunkter.
  • Videreutvikle flyplassene i fylket.

Se bildene fra forestillingen «Tre fedre og ett bryllup»

Mann sjanglet i veibanen