UENIGE MED REGJERINGENS OPPNEVNTE UTVALG: Erik Unaas og Hanne Velure er begge Høyre-politikere og sitter i USS-styret. De er sterkt bekymret for forslaget om nytt skatteregime for kraftverk. Også i Østfold.

Nei til nye regler på kraftverksskatt

Landsstyret i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) har vedtatt en høringsuttalelse til NOU-2019:16 – Skatt på vannkraftverk.

USS’ syn på utvalgets forslag:

  • Utvalgets forslag om å avvikle ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft må avvises.
  • Utvalgets forslag om at eiendomsskatt på store vannkraftverk skal verdsettes etter skattemessig verdi må avvises.
  • Utvalgets forslag om å skjerpe grunnrenteskatten må avvises.
  • Grunnrenteskattreglene endres til slik de var før 2007, slik at grunnrenteskatten kun treffer superprofitten.
  • Kommunenes lovbestemte konsesjons -og skatteordninger fra vannkraft kan ikke erstattes av kompensasjonsordninger. Verken overføringer eller økning i naturressursskatten er egnede kompensasjonsordninger.
  • Regjeringen må etablerere bedre konsesjons- og skatteregler for vindkraft, som også ivaretar interessene til de berørte kommuner.

Kraftskatteutvalget,  også kalt Sanderud-utvalget,  et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg nedsatt i juni 2018. Bakgrunnen utvalget var krav fra kraftbransjen om endringer i den statlige grunnrenteskatten. Kraftbransjen har i flere år vist til at grunnrenteskatten slik den idag er utformet er til hinder for fornuftige reinvesteringer i eldre kraftanlegg.

I mandatet ble utvalget bedt om å vurdere samtlige skattetyper, herunder også ordningene med naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonkraft til kommunene. For ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft ble utvalget bedt om å komme med forslag til forbedringer.

Staten vinner, kommunene taper. Utvalget foreslår å videreføre dagens regler for grunnrenteskatten, men slik at grunnrenteskatten skjerpes. Utvalget foreslår dels å utvide grunnlaget, samt å senke innslagspunktet slik at også småkraftverk fanges opp. Forslaget vil sammen med en økning i skattesatsen føre til økte inntekter for staten på 4,4 millarder kroner.

På den andre siden foreslår utvalget å avvikle ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft til kommunene, samt endringer i verdsettelsesreglene for eiendomsskatt som i realiteten avskaffer eiendomsskatt på vannkraftanlegg. Endringene vil innebære et inntektstap for kommunene på 3,66 milliarder kroner pr år.

Utvalget foreslår ingen kompensasjonsordning, men skisserer en kompensasjon gjennom økt naturressursskatt. 

Helt uenige. USS er uenig i samtlige forslag. USS ber om en snarlig avklaring av forslagene om de kommunale skatte- og konsesjonsordningene, både på grunn av den usikkerhet som er skapt når det gjelder kommunenes budsjetter og økonomiplan, og for forvaltningen av konsesjonskraften. Videre haster det med en avklaring om Norge skal nå klimamålene i Parisavtalen innen 2030.

ANNONSE

Dramatisk, også for kommuner i Østfold. Forslaget er noe av det mest dramatiske vi i vår politiske løpetid har opplevd når det gjelder rammeverk for distriktspolitikk. Det er en grunn for at Norge ser ut slik det gjør med levende bygder og spredt bosetning. Å foreslå endring av en så grunnleggende forutsetning som det at kommunene får en andel av den verdiskaping som kraftproduksjonen gir, er ikke hva det i mandatet til utvalget ble bedt om.

Dette er så viktige spørsmål for mange småkraftprodusenter og 258 vertskommuner for vannkraft, både når det gjelder småkraftkonsesjoner som nå er satt på vent og ikke minst for kommunene som jobber langsiktig med sine økonomiplaner, at regjeringen burde komme med rask avklaring. Det er mange forslag som helt innlysende er i strid med både mandatet og nylige, tydelige politiske føringer.

Skaper usikkerhet. Slik usikkerhet burde ryddes raskt av veien, og prosess oppstartes på å fjerne hindrene for utvidet fornybarproduksjon som et samlet vannkraftmiljø – både bransjen og vertskommunene – er enige om må fjernes. I stedet for å fjerne ordninger som beviselig er en suksessfaktor, burde vi overføre prinsippene i vannkraftregimet til både vindkraft og annen naturressursbruk.

Vi har ingen tid å miste hvis vi skal nå klimamålene vi har satt oss.

Med vennlig hilsen,
Utmarkskommunenes sammenslutning

Hanne Alstrup Velure, leder
Erik Unaas, landsstyremedlem

ANNONSE

ANNONSE

Forfattermøte og utstillingsåpning på Mysen innbyggertorg og bibliotek

Rykket ut til brann i buss