Indre Østfold skal være en grønn kommune

Indre24
4 minutter lesetid

Klimaendringene er reelle og farlige. De representerer en grunnleggende utfordring for vårt samfunnssystem og vår økonomi.

Det må jobbes lokalt, nasjonalt og globalt for at verden skal nå Parisavtalens togradersmål og helst begrense oppvarmingen til halvannen grad. Høyres konservative grunnholdning innebærer at vi skal levere kloden videre til våre etterkommere i minst like god stand vi overtok den. Vi har derfor en plikt til å gripe inn. Vi må forandre for å bevare.

Høyres klimaløsninger skal være fremtidsrettede, markedsbaserte og teknologidrevne. For å lykkes med en grønn omstilling, må det brukes kunnskapsbaserte virkemidler som stimulerer til og forenkler muligheten for den enkelte til å kunne velge grønne løsninger. Høyre skal sette ambisiøse, men realistiske mål, hvor det viktigste er at tiltakene bidrar til reelle utslippskutt.

Kommunene er sentrale i det grønne skiftet. I kommunene tas beslutninger nære innbyggerne, og det er i kommunene man kan handle lokalt med globale ringvirkninger.

Høyre vil ha en klar klimastrategi i Indre Østfold, som gjør kommunen til en aktiv part i det nasjonale og internasjonale klimaarbeidet i henhold til FNs bærekraftsmål.

ANNONSE

Høyre vil sikre at Indre Østfold kommune får en ambisiøs klimastrategi med konkrete forslag til utslippskutt i kommunen. Det skal stilles miljøkrav i alle kommunes anbud og innkjøp, og kommunen skal bistå næringslivet gjennom å bruke de virkemidler som ligger i offentlig sektor for å skape etterspørsel etter miljø- og klimavennlige løsninger. I nye offentlige bygg skal det brukes mest mulig tre og byggene skal holde nær nullutslippsnivå.

Videre skal det stimuleres til bygging av passivhus ved utbygging av nye boligområder. Det skal innføres lav- eller nullutslippsstandard ved innkjøp av nye tjenestebiler og anleggsutstyr. Det skal legges bedre til rette for gående og syklende og sikre gode og trygge skoleveier ved blant annet å sørge for sammenhengende gang- /sykkelveier i og mellom byene og tettstedene. Sykkelparkering skal etableres ved alle offentlige virksomheter og kollektivknutepunkt, og det skal legges til rette for flere ladestasjoner for elbiler. Det settes som mål at matsvinnet i kommunale tjenester skal reduseres med 50 prosent innen 2030. Parker, grønne lunger og friområder skal bevares og utvikles, og fokuset vil være å sikre det biologiske mangfoldet.

Indre Østfold har en geografisk plassering som gjør kommunen attraktiv for bedrifter og innbyggere. Høyre skal jobbe for at kommunen skal trekke til seg enda flere bedrifter og innbyggere. Høyre skal stimulere og motivere bedriftene til å satse på grønne løsninger samtidig som de etablerte bedriftene må få de samme mulighetene. Høyre skal gi innbyggerne miljøvennlige måter å forflytte seg på, enten innbyggerne skal sykle eller gå til jobb og skole, eller de er nødt til å pendle og må ha trygge, punktlige og pålitelige kollektivtilbud. Høyre sine løsninger sikrer et grønt skifte samtidig som økonomisk vekst og vår velferd ivaretas.

Arve Bekkevard og Tom Georg Ingdal Håkonsen
Listekandidater for Indre Østfold Høyre

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.