Jonny Løken, Ingunn Herstad Hensel og Stina Lintho Lippestad.

Leserbrev om vindkraft

NVEs plan for landbasert vindkraft tar utgangspunkt i at man skal ha landbasert vindkraft i Norge i stor skala – den tar ikke utgangspunkt i naturens behov for vern mot industri-interesser. Utgangspunktet for planen er derfor det motsatte av hva man skulle ønske. 

Modernisering av eksisterende norsk vannkraftproduksjon vil gi større utbytte, enn utbygging av landbasert vindkraft. Vannkraft kan lagres og døgnreguleres etter markedets behov. 

I Danmark har man nå en plan for nedbygging av landbasert vindkraft. 

Landbasert vind-industri gir store negative konsekvenser for artsmangfold, utmarksressurser, friluftsinteresser, landskapsvern, støy og andre hensynfaktorer. Videre konsesjoner for landbasert vind-industri i norsk natur bør ikke gis. Norsk utmark bør vernes fra videre utbygging av landbasert vind-industri. 

Det anbefales at Regjeringen utarbeider en overordnet klima- og energi-strategi med kartlegging av nasjonale og internasjonale behov for ren fornybar energi, vurderinger knyttet til muligheter i havbasert vindkraft-produksjon, energi-effektiviseringstiltak og insentiver, tilskuddsordninger knyttet til modernisering av vannkraft, mv. Hensynet til naturen og artsmangfold må være sentralt og grunnleggende i arbeidet med slik strategi. 

Venstres forslag: med flertall i Miljø- og teknikkutvalget og formannskap Eidsberg kommune. 

ANNONSE

 1. Eidsberg kommune ser med sterk bekymring på en nasjonal ramme for landbasert vindkraft i Norge som beslaglegger store naturområder, legger til rette for store irreversible inngrep i naturen, og legger opp til sterke interessekonflikter i norsk utmark. Utgangspunktet for planen burde vært hensynet til naturen og artsmangfoldet. 
 2. Norsk utmark må vernes fra videre utbygging av landbasert vind-industri. 
 1. Lokaliseringen av aktuelle områder som er foreslått som egnet for vindkraft i Eidsberg kommune er i konflikt med eksisterende planverk der området er fremhevet som et viktig friluftsområde. Eidsberg kommune mener derfor at foreslått areal for vindkraft i Eidsberg kommune må tas ut av planforslaget. (Som rådmannens punkt 2). 
 2. Lokaliseringen av aktuelle områder som er foreslått som egnet for vindkraft i Østfold er i konflikt med sone for etablering av truede og nært truede arter, inklusive fiskeørn, vandrefalk, og rovvilt. Eidsberg kommune mener derfor at alt foreslått areal for vindkraft i Østfold må tas ut av planforslaget. Dette er i tråd med Miljødirektoratets anbefaling. (Ref side 194 høringsdokumentet). 
 3. Det er ikke gjort grundig kartlegging av artsmangfold i sonen som ansees som egnet for vindkraft i Østfold. Grundig kartlegging av mose, lavarter, insekter, fugler, småvilt og storvilt må gjennomføres.
   
 4. Lokaliseringen av aktuelle områder som er foreslått som egnet for vindkraft i Østfold er i konflikt med kjente ruter for trekkfugl og våtmarksområder i tilknytning til disse. Dette gjelder blant annet artene hegre, stork, traner, grågås, innlands-skarv, mfl. Eidsberg kommune mener derfor at alt foreslått areal for vindkraft i Østfold må tas ut av planforslaget.
 5. Lokaliseringen av aktuelle områder som er foreslått som egnet for vindkraft i Østfold er i konflikt med friluftsinteresser og jordbruk i tett befolkede områder. Eidsberg kommune mener derfor at alt foreslått areal for vindkraft i Østfold må tas ut av planforslaget.
 6. Lokaliseringen av aktuelle områder som er foreslått som egnet for vindkraft i Østfold er i konflikt med hensynet til støypåvirkning. En grundig kartlegging av støy og infrastøy – og konsekvenser for befolkningens helse og artsmangfoldet i området mangler. 
 7. Saken legges frem for Fellesnemnda til informasjon. 

FNs rapport om at menneskelig aktivitet truer artsmangfold (ekstern lenke)

ANNONSE

ANNONSE

Kjørt til sykehus etter ulykke

Utfører spyling av vannledninger